Xem tuổi kết hôn hợp nữ Nhâm Thân 1992

Xem tuổi kết hôn là một trong những công việc cực kỳ quan trọng khi các bạn có ý định tiến tới kết hôn với bạn đời của mình. blogphongthuy. sẽ cho bạn biết sự xung hợp giữ các tuổi, kết hôn với tuổi nào thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, kết hôn với tuổi nào thì sẽ gặp đại kỵ từ đó để các bạn xem xét tuổi và bạn đời của bạn.


Kết quả xem hợp tuổi kết hôn nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1977 Kiếm Phong Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Đinh  =>  Tương sinh Thân – Tỵ  =>  Lục hợp Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 10
1978 Kiếm Phong Kim – Thiện Thượng Hỏa   =>  Tương khắc Nhâm – Mậu  =>  Tương khắc Thân – Ngọ  =>  Bình Đoài – Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 1
1979 Kiếm Phong Kim – Thiện Thượng Hỏa   =>  Tương khắc Nhâm – Kỷ  =>  Bình Thân – Mùi  =>  Bình Đoài – Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 2
1980 Kiếm Phong Kim – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương khắc Nhâm – Canh  =>  Bình Thân – Thân  =>  Tam hợp Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 7
1981 Kiếm Phong Kim – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương khắc Nhâm – Tân  =>  Bình Thân – Dậu  =>  Bình Đoài – Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Kim – Thủy => Tương sinh 4
1982 Kiếm Phong Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương sinh Nhâm – Nhâm  =>  Bình Thân – Tuất  =>  Bình Đoài – Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Kim – Hỏa => Tương khắc 4
1983 Kiếm Phong Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương sinh Nhâm – Quý  =>  Bình Thân – Hợi  =>  Lục hại Đoài – Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 7
1984 Kiếm Phong Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình Nhâm – Giáp  =>  Bình Thân – Tý  =>  Tam hợp Đoài – Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Kim – Kim => Bình 7
1985 Kiếm Phong Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình Nhâm – Ất  =>  Bình Thân – Sửu  =>  Bình Đoài – Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Kim – Kim => Bình 6
1986 Kiếm Phong Kim – Lộ Trung Hỏa   =>  Tương khắc Nhâm – Bính  =>  Tương khắc Thân – Dần  =>  Tam hình Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 4
1987 Kiếm Phong Kim – Lộ Trung Hỏa   =>  Tương khắc Nhâm – Đinh  =>  Tương sinh Thân – Mão  =>  Bình Đoài – Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 3
1988 Kiếm Phong Kim – Đại Lâm Mộc   =>  Tương khắc Nhâm – Mậu  =>  Tương khắc Thân – Thìn  =>  Tam hợp Đoài – Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 2
1989 Kiếm Phong Kim – Đại Lâm Mộc   =>  Tương khắc Nhâm – Kỷ  =>  Bình Thân – Tỵ  =>  Lục hợp Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 7
1990 Kiếm Phong Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Canh  =>  Bình Thân – Ngọ  =>  Bình Đoài – Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Kim – Thủy => Tương sinh 6
1991 Kiếm Phong Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Tân  =>  Bình Thân – Mùi  =>  Bình Đoài – Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Kim – Hỏa => Tương khắc 4
1992 Kiếm Phong Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình Nhâm – Nhâm  =>  Bình Thân – Thân  =>  Tam hợp Đoài – Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 8
1993 Kiếm Phong Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình Nhâm – Quý  =>  Bình Thân – Dậu  =>  Bình Đoài – Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Kim – Kim => Bình 6
1994 Kiếm Phong Kim – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương khắc Nhâm – Giáp  =>  Bình Thân – Tuất  =>  Bình Đoài – Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Kim – Kim => Bình 5
1995 Kiếm Phong Kim – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương khắc Nhâm – Ất  =>  Bình Thân – Hợi  =>  Lục hại Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 5
1996 Kiếm Phong Kim – Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh Nhâm – Bính  =>  Tương khắc Thân – Tý  =>  Tam hợp Đoài – Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 4
1997 Kiếm Phong Kim – Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh Nhâm – Đinh  =>  Tương sinh Thân – Sửu  =>  Bình Đoài – Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 5
1998 Kiếm Phong Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Mậu  =>  Tương khắc Thân – Dần  =>  Tam hình Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 6
1999 Kiếm Phong Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Kỷ  =>  Bình Thân – Mão  =>  Bình Đoài – Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Kim – Thủy => Tương sinh 6
2000 Kiếm Phong Kim – Bạch Lạp Kim   =>  Bình Nhâm – Canh  =>  Bình Thân – Thìn  =>  Tam hợp Đoài – Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Kim – Hỏa => Tương khắc 4
2001 Kiếm Phong Kim – Bạch Lạp Kim   =>  Bình Nhâm – Tân  =>  Bình Thân – Tỵ  =>  Lục hợp Đoài – Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 8
2002 Kiếm Phong Kim – Dương Liễu Mộc   =>  Tương khắc Nhâm – Nhâm  =>  Bình Thân – Ngọ  =>  Bình Đoài – Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Kim – Kim => Bình 5
2003 Kiếm Phong Kim – Dương Liễu Mộc   =>  Tương khắc Nhâm – Quý  =>  Bình Thân – Mùi  =>  Bình Đoài – Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Kim – Kim => Bình 5
2004 Kiếm Phong Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương sinh Nhâm – Giáp  =>  Bình Thân – Thân  =>  Tam hợp Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 9
2005 Kiếm Phong Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương sinh Nhâm – Ất  =>  Bình Thân – Dậu  =>  Bình Đoài – Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 4
2006 Kiếm Phong Kim – Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Bính  =>  Tương khắc Thân – Tuất  =>  Bình Đoài – Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Kim – Mộc => Tương khắc 3
2007 Kiếm Phong Kim – Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Nhâm – Đinh  =>  Tương sinh Thân – Hợi  =>  Lục hại Đoài – Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Kim – Thổ => Tương sinh 8

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *